Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató a Plenaris Services Kft. (székhely: 1021 Budapest, Ötvös János u. 1/B., 2/33.; cégjegyzékszám: 13-09-187483) adatkezelő (a továbbiakban adatkezelő, mint „Szervező”) által a www.gasztro-ki-mit-tud.hu honlapon (a továbbiakban: „Weboldal”) megjelenő adatgyűjtés során megvalósított adatkezelésekre vonatkozik.

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy hogyan használjuk fel a „Gasztro Ki Mit Tud” elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban: „Nyereményjáték”) során birtokunkba kerülő személyes adatait, kihez juttathat el az Ön személyes adata és hogy Önt milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban.

Elérhetőségeink

Cím: 1021 Budapest, Ötvös János u. 1/B., 2/33

Levelezési cím: 1021 Budapest, Ötvös János u. 1/B., 2/33

E-mail cím: gasztrokimittud@gmail.com

1. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama és joglapja

A Szervező az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „GDPR”, vagy Rendelet) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Résztvevők által a regisztráció során megadott adatokat.

A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Résztvevők önkéntes hozzájárulása.

2. A tájékoztató során használt fogalmak

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

eDM (electronic Direct Mail): A direkt marketing egyik eszköze, levélreklám, marketing üzenet. Az Érintett erre irányuló előzetes hozzájárulását követően az Adatkezelő e-mail-ben reklámot, marketing üzenetet küld az Érintett email postafiókjába. Az Adatkezelő ajánlatát az Érintett személyre szabva kapja meg.

Érintett: az a természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adatait érinti.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Közös adatkezelés: Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek.

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat - különösen a neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím és az e-mail cím.

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Profilalkotás: a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

A tájékoztató alapján Szervező az Ön alábbi adatait kezeli:

Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Kötelezően megadandó adatok:
Vezetéknév és Keresztnév,
Email cím,
Telefonszám,
Lakóhely irányítószáma,
Születési dátum.
A megadott adatok kezelésének célja az „Gasztro Ki Mit Tud” néven szervezett nyereményjátékban való részvétel biztosítása. A nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatokat a sorsolást követően töröljük. A nyertesekre vonatkozó adatokat a számvitelről szóló törvény szerinti 8 évig őrizzük meg.
Az 12 kérdéses Gasztro kvízre adott válaszok. A megadott adatok kezelésének célja közvéleménykutatás/szórakoztatás, illetve a Játékos a kérdésekre adott válaszok alapján kapja meg emailben értékelését, hogy mennyire mozog otthonosan a filmek és sorozatok világában. Az adatokat a nyereményjáték ideje alatt kezeljük.
Vezetéknév és Keresztnév, Email cím, Telefonszám, Lakóhely irányítószáma, Születési dátum.

- Jelöld be a nemed kérdésre adott válasz

- Van gyermeked? kérdésre adott válasz

- Hány gyermeked van? Kérdésre adott válasz

- Mikor születtek a gyermekeid? Kérdésre adott válasz

- El tudsz képzelni olyan élethelyzetet, mikor hasznos lenne valamilyen biztosítás? Kérdésre adott válasz

- Érdekelne egy lakásbiztosítás, hogy megóvd az otthonod és a vagyontárgyaidat? (Ha van, akár meg is takaríthatsz vele.) Kérdésre adott válasz

- Szeretnél tízmilliós nagyságrendű biztosítási védelmet, amellyel csökkentheted a családodra nehezedő terhet egy váratlan baleset-, netán tragédia esetén? Kérdésre adott válasz

- Rendelkezel autóval vagy motorkerékpárral? Kérdésre adott válasz

- Egy kivételesen jó ajánlat esetén vennél autót 1 éven belül? Kérdésre adott válasz

- A következő autóvásárláskor új vagy használt autóban gondolkodsz? Kérdésre adott válasz

- Milyen erőforrású modellben gondolkoznál? Kérdésre adott válasz

- Milyen árfekvésben vásárolnál autót? Kérdésre adott válasz

- Milyen évjáratú az autód? Kérdésre adott válasz

- Milyen gyártmányú az autód? Kérdésre adott válasz

- Érdekelne egy kedvező díjú casco biztosítás? Kérdésre adott válasz

- Egy számodra fontos cél érdekében mekkora összeget tudnál félretenni havonta? Kérdésre adott válasz

- Érdekelne egy államilag támogatott, nyugdíj célú megtakarítás? Kérdésre adott válasz

- Iskolai végzettséged? Kérdésre adott válasz

- Milyen pozícióban dolgozol? Kérdésre adott válasz

- Érdeklődési köröd? Kérdésre adott válasz

- Jársz síelni vagy snowbordozni? Kérdésre adott válasz

- Viselsz szemüveget vagy kontaktlencsét? Kérdésre adott válasz

- Tartasz otthon állatot? Kérdésre adott válasz

- Hol laksz jelenleg? Kérdésre adott válasz

- Mennyi a havi átlagos villanyszámlád? Kérdésre adott válasz

- Egy kedvező ajánlat esetén belevágnál napelem rendszer kialakításába 1 éven belül? Kérdésre adott válasz

Közvetlen üzletszerzési cél, e-mailben, sms-ben és telefonon keresztül történő marketing célú megkeresés. Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a hírlevélről történő leiratkozásig kezeli Adatkezelő az adatokat.

3.Az adatkezelés jogalapja

A Szervező és partnerei általi adatkezelésekre a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett, vagyis az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást Ön a nyereményjátékban való részvétel során külön hozzájáruló nyilatkozata alapján adhatja meg.

4.Az adatkezelés formája

A nyereményjátékba való regisztrációval Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megjelölt Adatkezelők e-mailen, telefonon, SMS-ben vagy levélben kapcsolatba lépjenek önnel. Promóciós ajánlatok esetén a folyamat magában foglalhatja az Ön jogosultságának ellenőrzését és egyéb adminisztratív jellegű tájékoztatást is.

5.Adattovábbítások

Szervező tájékoztatja az Érintetteket, hogy személyes adataik hírlevél és eDM küldés céljából, illetőleg közvetlen üzletszerzési célú telefonhívások indítása miatt továbbításra kerülhetnek az Adatkezelő alább rögzített szerződéses partnerei részére. Szervező rögzíti, hogy az adatok adott partnerhez való továbbítása csak és kizárólag abban az esetben törtnénik meg, amennyiben az adott Érintett ehhez kifejezetten és önkéntesen hozzájárult, továbbá a vonatkozó check-boksz kitöltésével elfogadta az adott partner adatkezelési tájékoztatóját.

6.Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.


7.A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. A nyereményjáték lezárása előtt a regisztrációt és az adatkezelési hozzájárulást visszavonni a Szervezőnél lehet. A játék befejezése után az adatkezelésről szóló hozzájárulást az egyes adatkezelőknél külön-külön is visszavonhatja, vagy a játék szervezőjét is kérheti, hogy hozzájárulásának visszavonását juttassa el az egyes adatkezelőkhöz. Amennyiben Szervezőhöz juttatja el a hozzájárulását visszavonó nyilatkozatát, Szervező azt a megjelölt adatkezelők felé továbbítja. Személyes adatainak kezeléséről és a személyes adatait érintő adatátadásokról a gasztrokimittud@gmail.com kérhet tájékoztatást e-mail címe megadásával.

Az Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

Plenaris Services Kft.
Levélben: 1021 Budapest, Ötvös János u. 1/B. 2/33.
E-mailben: gasztrokimittud@gmail.com


Photel Kommunikációs Zrt.
Levélben: 1094 Budapest, Berzenczey utca 9.
Elektronikusan: info@photel.hu


Photel Online Solutions Kft.
Levélben: 1094 Budapest, Berzenczey utca 9.
Elektronikusan: adatvedelem_photelonline@photel.hu


Genertel Biztosító Zrt.
Levélben: 1132 Budapest, Váci út 36-38.
E-mail-ben: marketing@genertel.hu


Lirana Kft.
Levélben: 1021 Budapest, Ötvös János u. 1/B 2/33.
E-mail-ben: liranakftbudapest@gmail.com


Freshcorp Kft.
Levélben: 1021 Budapest, Ötvös János u. 1/B 2/33
E-mail-ben: freshcorpkft@gmail.com


8.A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájákoztassuk:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.


9. Helyesbítéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.


10. Adatkezelés korlátozásához való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.


11.Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

12.Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


13.Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.


14.Jogérvényesítés

Ön a GDPR valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján Panaszával fordulhat közvetlenül a Szervezőhöz vagy a további adatkezelőkhöz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ szabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben ön a Nyereményjátékban való részvételhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Nyereményjátékban való részvétel során bármilyen módon kárt okozott, a Szervező és a további Adatkezelő jogosultak Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szervező és a további Adatkezelők ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megadnak az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


15.Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.


16.Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021.03.01. napjától érvényes.